Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Публичнa поканa

публикувана на:
5.11.2014 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на училищно обзавеждане за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив"

Публикувана на портала за обществени поръчки на 5.11.2014 г. под ID: 9035584


Информация по чл. 22б, ал.2, т. 15 от ЗОП      публикувано на 13.01.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП      публикувано на 09.01.2015 г.

Договор за доставка на училищно обзавеждане      публикувано на 16.12.2014 г.

Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП      публикувано на 20.11.2014 г.

Публична покана
Документация към публична покана
Схема на маса
Образец 1: Административни сведения за участника
Образец 2: Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (б. „а” до „д”) и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Образец 3: Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка
Образец 4: Ценова оферта
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.