Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Публичнa поканa

публикувана на:
03.12.2014 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на училищно обзавеждане (двойни ученически маси и ученически столове) за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив"

Публикувана на портала за обществени поръчки на 03.12.2014 г. под ID: 9036955


Информация за извършено плащане      публикувано на 06.03.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП      публикувано на 06.03.2015 г.

Информация за извършени плащания      публикувано на 13.01.2015 г.

Договор за доставка на училищно обзавеждане      публикувано на 13.01.2015 г.

Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП      публикувано на 16.12.2014 г.

Публична покана
Документация към публична покана
Схема на маса
Образец 1: Административни сведения за участника
Образец 2:Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка
Образец 3: Ценова оферта
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.