Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Педагогически екип

2018/2019 учебна година

Р Ъ К О В О Д С Т В О

Д и р е к т о р:

Мариела Николова

З а м е с т н и к – д и р е к т о р и
по учебно-възпитателната дейност
Ана Атанасова
Ирина Карталева
Петя Тодорова


"
Философски цикъл

Донка Алексиева
Виктория Атанасова
Тодор Христев

У Ч И Т Е Л И
/по методични обединения/


» Български език и литература
» Френски език
» Английски език
» Китайски език
» Математика, информатика и информационни технологии
» История и цивилизация
» География и икономика
» Философски цикъл
» Биология и здравно образование
» Физика и астрономия
» Химия и опазване на околната среда
» Изобразително изкуство
» Музика
» Физкултура и спорт

Психолог: Виктория Атанасова
Педагогически съветник: Емел Абдула
Административен сектор: Дима Панчева, Елисавета Карабаджакова, Божидар Лилов
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2019 г.