Държавни зрелостни изпити

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) е изпит, който се полага след успешно завършен 12-и клас и е условие за придобиване на средно образование. Зрелостният изпит е задължителен. Неявилите се или неиздържалите матурите получават „Удостоверение за завършен гимназиален етап“, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения.

Държавният зрелостен изпит се полага задължително по български език и литература (БЕЛ), вторият задължителен зрелостен изпит е по избор на ученика от следните дисциплини:

  • Математика
  • Чужд език (по избор: английски, френски)
  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Философски цикъл
  • Химия и опазване на околната среда
  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия

Ученикът има право и на трети незадължителен зрелостен изпит – по желание от гореспоменатите дисциплини.

За целта ученикът подава заявление, в което упоменава споменатите обстоятелства. За допълнителна информация може да се свали и прегледа презентацията относно ДЗИ на страницата, както и да се запознае с „Инструктаж на зрелостника.“

Презентация

Информация относно ДЗИ през учебната 2020/2021 г., нормативни изисквания, срокове, вид и формат на изпитите и т.н.