Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) се полагат след успешно завършен XII клас като условие за придобиване на диплома за средно образование. Първи и втори ДЗИ са задължителни.

Неявилите се или неиздържали успешно ДЗИ получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения.

Първи задължителен зрелостен изпит се полага по български език и литература (БЕЛ), вторият задължителен зрелостен изпит е по избор на ученика от изучаваните профилиращи предмети в XI и XII клас.

Ученикът има право на два допълнителни зрелостни изпита – по желание от изучаваните учебни предмети в гимназиален етап.

За явяване на ДЗИ ученикът подава заявление, в което посочва учебните предмети, по които желае да положи втори задължителен и допълнителни зрелостни изпити.

За допълнителна информация можете да се запознаете с  презентацията, публикувана по-долу.

Презентация

Информация относно ДЗИ през учебната 2023/2024 г., нормативни изисквания, срокове, вид и формат на изпитите и т.н.