Европа за младите. Примери за проекти.

Младите  хора, които са приключили своето образование и обучение и търсят работа, могат  да се изправят пред значителни пречки поради редица причини. А финансовата и  икономическа криза доведе до изключително високи нива на безработица в тази  група. ЕСФ отделя значителни ресурси, за да им помогне да направят първите си  стъпки на пазара на труда.

Примери за проекти

Младите европейци на възраст между 15 и 29 години са около 94 милиона. Много от тях още посещават училище или продължават образованието и обучението си, а други са си намерили работа и градят кариера. Значителна част обаче са безработни — сред тях има много, които са изгубили надежда за намиране на работа. ЕСФ финансира хиляди проекти и програми в цяла Европа, които помагат на младите хора да получат знанията и уменията, които са им нужни за започване на работа. Специално внимание се обръща на подпомагането на младите хора,  които в момента не работят, не се учат и не се обучават. Те често пъти са изправени пред конкретни пречки при намирането на работа. (на официален жаргон NEET).

Много от нискоквалифицираните млади хора да са безработни е по-голяма в сравнение с тези с квалификация, проектите на ЕСФ, насочени към тази група, имат за цел да им се предоставят професионалните умения, които могат да доведат до устойчива заетост.

Младите хора може да изпитват несигурност за процеса на търсене на работа. Проектите на ЕСФ ги подпомагат чрез индивидуална професионална ориентация, умения за писане на автобиография и явяване на интервю; и често пъти ги съпътстват в процеса на кандидатстване за работа и през първите няколко месеца на работното място.

Erasmus+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“. На разположение е и ръководство за индикативното финансиране за някои централизирани възможности.

Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

Намаляване на безработицата, особено сред младите хора.

Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда.

Насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация.

Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи.

Намаляване на преждевременното напускане на училище.

Насърчаване на сътрудничеството и мобилността със страните партньори на ЕС.

Резултати

Резултатите от програмата „Еразъм+“ са достъпни в доклади и статистически обобщения, както и на платформата на проектите по „Еразъм+“, в която са включени повечето от финансираните по програмата инициативи, както и подбор от добри практики и успешни примери.

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации