Европейският съюз

Ценности на Европейския съюз -Европейският съюз се основава на някои основни принципи, залегнали в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.

  • Човешко достойнство-Човешкото достойнство е неприкосновено. То трябва да се зачита и защитава .Човешкото достойнство е не само основно право само по себе си, но представлява и същинският фундамент на основните права.
  • Свобода-Свободата на движение дава право на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на ЕС. Осигурена е защита на личните свободи, например зачитане на личния живот, на свободата на мисълта, на вероизповеданието, на мирни събрания, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.
  • Равенство-Равенството означава равни права на всички граждани пред закона. Принципът на равенството между жените и мъжете е съществен елемент на всички европейски политики и е в основата на европейската интеграция.
  • Демокрация-Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация, включително правото на кандидатиране и гласуване на избори.
  • Принципи на правовата държава-ЕС е изграден върху принципите на правовата държава. Всички действия на ЕС се основават на договори, сключени доброволно и демократично от държавите — членки на ЕС.
  • Човешки права-Правата на човека са защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз. Те включват правото на недискриминация, правото на защита на личните данни и правото на достъп до правосъдие.
Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации