Нормативни документи свързани с образованието

На страницата ще откриете препратки към основни нормативни документи свързани с дейността и процесите в образованието.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 - ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ