Обява за подбор на образователен медиатор – 2021/2022 г.

ФЕГ - блог снимка

Лого - проект "Подкрепа за успех"

ОБЯВА

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Пловдив обявява процедура за подбор за  длъжносттаобразователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004 , 1 бр., непълно работно време – 4 часа, размер на основното месечно възнаграждение: ½ от минималната работна заплата. Заплащането е за сметка на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“.

 

I. Кратко описание на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше – бакалавър. Предимство е специалност от професионално направление „Психология“ или „Педагогика“.

Допълнителна квалификация/обучение:  компютърна грамотност.

Професионален опит: не се изисква

Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

II. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за заемане на длъжността;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

III. Начин на провеждане на подбора:

  1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
  2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;

 

IV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич“ No13А, ет. 2, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. на 03.09.2021 г. до 16.00 ч. на 08.09.2021г., вкл.

 

За контакти и повече информация: 032/951865.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации