ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
проект BG05M2OP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ФЕГ„Антоан дьо Сент Екзюпери” активно се включва в дейностите по проекта от учебната 2019-2020 година.

На страницата ще откриете групите през учебните години, част от дейностите извършени в тези групи и други.

Може да се запознаете с платформата по проекта тук.

Може да се запознаете и с указанията по проекта тук.

Инициатива в рамките на проекта "Подкрепа за успех"

На 22 юни 2022г. в мултимедийния кабинет във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ се проведе информационна кампания в рамките на проекта „Подкрепа за успех“ на тема „Модели за подпомагане на учениците и семействата им в условията на ОРЕС“. Срещата беше организирана и проведена от образователния медиатор по проекта Милена Иванова. По интересен и увлекателен начин тя представи пред родители и учители различни полезни модели и техники за подпомагане на учениците и техните родители в условията на обучение в електронна среда от разстояние. …

за повече подробности тук

ФЕГ - блог снимка

Моят избор

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

 Да бъдеш успешен човек в нашето забързано и технологично време е невъзможно без да си образован. И ако за поколенията от близкото и по-далечно минало завършването на основно образование е било предпоставка за осигуряване на добър стандарт на живот, то за днешния човек постигането на приличен стандарт на живот е възможно само ако е завършил поне средно образование. Единствено завършването на висше образование обаче е истинската предпоставка за …

за повече подробности тук

Подкрепа за успех - English corner 2021

"English Corner" по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2020/2021г.

Целите на  групата “English Corner”, сформирана по  проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”,  бяха реализирани в рамките на 70 учебни часа.

Срещите в клуба и работата по групи създадоха  и развиха умения за работа в екип, сътрудничество при изготвяне на диалог, презентация, интервю и проучване. Устната комуникация постепенно спомогна на учениците да се изградят като уверени участници в разговори в англоезична среда и им създаде самочувствието да се изправят и говорят пред публика. 

за повече подробности тук

Презентации, изготвени от участниците в групата по занимания по интереси "English Corner" по проект "Подкрепа за успех"

През учебната 2020-2021г. учениците от групата създадоха презентации свързани с теми от дейността пазаруване.

Представителна изява на групата по физика по проект "подкрепа за успех"

На 20.02.2020 г. се проведе представителна изява на групата по Физика по проект „Подкрепа за успех”.
Учениците имаха поставена задача да заснемат опит, извършен от тях на тема, свързана с учебното съдържание от разделите:”Механика” и „Топлинни явления”.
На събитието те представиха предварително подготвените видеа: „Първи принцип на механиката“, „Реактивно движение“, „Равновесие на телата“, „Закон на Паскал и принцип на действие на хидравлична машина“ и „Равновесие на телата“. Една от ученичките демонстрира опитно определане на изтласкваща сила и сравняване ѝ с теоретично изчислената. Обяснени бяха принципите и законите, на които се основават експериментите. Учениците отговаряха на поставените въпроси и дискутираха трудностите при заснемане и оформяне на готовия продукт.

Представителна изява на групата по БЗО

На 09.12.2019г. учениците от групата по биология и здравно образование по проект „Подкрепа за успех “ имаха представителна изява, на която изготвиха и представиха презентации, засягащи теми, свързани с предродовата диагностика, същността на размножаването и видовете, факторите и статистиката относно продължителността на живота.