Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
проект № BG05M2OP001-5.001-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери” участва в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. 

Платформата на проекта може да откриете тук.