Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  • Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
  • За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;
  • Лица, навършили 16-годишна възраст;

При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

На страницата може да се запознаете с извадка от Правилника за дейността на училището, да следите за заповеди, графици и срокове.

Извадка

от Правилника за дейността на училището свързана с формите на обучение.