Свободни места

Свободни места за ученици към 05.12.2022 г.  за учебната 2022/2023 година по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г., както следва:

Профил I чужд език Клас Без квота (момче/момиче)
Чужди езици Френски език IX 1
Чужди езици Френски език X 3
Чужди езици Френски език XI 2
Документи се подават  в канцеларията на гимназията от 9:00 ч. до 15:30 ч..

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63 от Правилника за дейността на училището.

„Чл.63.

 ал.4   Koгато за свободно място има подадени повече от едно заявления, учениците се  класират по следните критерии:

  1. за ученици от VIII клас – на основание съвпадане/сходство между училищните  учебни планове на двете училища и/или постигнати резултати от НВО по БЕЛ и математика след VII клас;

  2. за ученици от IX – X клас – на основание съвпадане/сходство между училищните учебни планове /първи и втори чужд език/ на двете училища и/или резултати от проведено изпитване върху учебно съдържание по I-ви чужд език.“

 

      За справка – училищен сайт : тук