Профил „Чужди езици“ – английски език

План-приемът е 4 паралелки с интензивно изучаване на английски език в VIII клас /18 часа седмично – ООП и 1 час – РП/

В  IX клас, освен учебния предмет чужд език – английски, три други предмета от раздел А – общообразователна подготовка на учебния план се изучават на английски език.

Въвежда се втори чужд език – френски език, по който в IX и X клас учениците достигат до ниво А2 от Общата европейска езикова рамка /ОЕЕР/.

В X клас учениците завършват първи гимназиален етап. Постигнатото ниво на владеене на английски език е В1 от ОЕЕР.

В XI и XII клас се осъществява профилирано обучение по чужди езици. Първите два профилиращи предмети са английски и френски език, които се изучават съответно със 7 и с 6 часа седмично за достигане на ниво В2 по английски и ниво В1.1 по френски език. Учениците избират сами трети профилиращ предмет измежду предметите от раздел А – общообразователна подготовка на учебния план, изучавани в първи гимназиален етап. Третият профилиращ предмет се изучава с 5 часа седмично.

В края на втори гимназиален етап учениците се явяват на ДЗИ:

– първи задължителен ДЗИ по БЕЛ;

– втори задължителен ДЗИ по избор на ученика от трите профилиращи предмета;

– трети ДЗИ по желание.

99% от учениците, завършили ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, продължават обучението си във ВУЗ в България и в чужбина и успешно се реализират във всички сфери на професионална дейност.