Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Публични покани

публикувана на:
03.12.2014 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обновена на: 06.03.2015 г. с
Информация за извършено плащане
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Обновена на: 13.01.2015 г. с Информация за извършени плащания

Обновена на: 13.01.2015 г. с Договор за доставка на училищно обзавеждане

Обновена на: 16.12.2014 г. с Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на училищно обзавеждане (двойни ученически маси и ученически столове) за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив"
Публикувана на портала за обществени поръчки на 03.12.2014 г. под ID: 9036955

публикувана на:
5.11.2014 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обновена на: 13.01.2015 г. с Информация по чл. 22б, ал.2, т. 15 от ЗОП

Обновена на: 09.01.2015 г. с Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП

Обновена на: 16.12.2014 г. с Договор за доставка на училищно обзавеждане

Обновена на: 20.11.2014 г. с Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на училищно обзавеждане за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив"
Публикувана на портала за обществени поръчки на 5.11.2014 г. под ID: 9035584


Архив преди 01.10.2014 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка са строително-монтажни работи в сградата на Френска езикова гимназия – град Пловдив, включващи ремонтни работи в 4 учебни стаи, фоайе - етаж ІV, част от коридор – етаж ІV (вкл. доставка и монтаж на 2 броя димозащитни самозатварящи се врати с цел от отделяне на стълбищните клетки съгласно изискването на чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар), ремонтни работи в санитарни помещения на 4-ти етаж и частично във физкултурен салон, ремонтни работи в плувен басейн и ремонтни работи по част ОВ.

Публикувана на портала за обществени поръчки под уникален код: 9030620


Договор

Публична покана
Указания и изисквания
Приложение 1: Административни сведения за участника
Приложение 2: Декларация за оглед на обекта
Приложение 3: Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 б. "а" до "д" от ЗОП
Приложение 4: Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
Приложение 5: Декларация във връзка с чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС
Приложение 6: Списък на основните договори за строителни работи, сходни с видовете работи в настоящата поръчка, изпълнени през последните три години
Приложение 7: Техническа и ценова оферта
Приложение 7.1: Количествена сметка за видове ремонтни работи
Приложение 8: Проект на договор
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.