Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Подкрепа за успех
Logo на проекта

Групи за учебната 2020-2021 година

Групи за учебната 2019-2020 година

Групи за учебната 2018-2019 година

ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


Презентации, изготвени от участниците в групата по занимания по интереси "English Corner" по проект "Подкрепа за успех".

Презентация - Shopping      Презентация - Shopping-TV      Презентация - Shopping-Shoes


ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПАТА ПО ФИЗИКА ПО ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

На 20.02.2020 г. се проведе представителна изява на групата по Физика по проект „Подкрепа за успех”.
Учениците имаха поставена задача да заснемат опит, извършен от тях на тема, свързана с учебното съдържание от разделите:”Механика” и „Топлинни явления”.
На събитието те представиха предварително подготвените видеа: „Първи принцип на механиката“, „Реактивно движение“, „Равновесие на телата“, „Закон на Паскал и принцип на действие на хидравлична машина“ и „Равновесие на телата“. Една от ученичките демонстрира опитно определане на изтласкваща сила и сравняване ѝ с теоретично изчислената. Обяснени бяха принципите и законите, на които се основават експериментите. Учениците отговаряха на поставените въпроси и дискутираха трудностите при заснемане и оформяне на готовия продукт.

видео 1      видео 2      видео 3      видео 4

Представителна изява на групата по БЗО

На 09.12.2019г. учениците от групата по биология и здравно образование по проект "Подкрепа за успех " имаха представителна изява, на която изготвиха и представиха презентации, засягащи теми, свързани с предродовата диагностика, същността на размножаването и видовете, факторите и статистиката относно продължителността на живота.

Презентация 1       Презентация 2       Презентация 3      
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.